Hírek

Elérhetőségek

Településfejlesztési dokumentumok, településrendezési, településképi eszközök

Településfejlesztés, településrendezés, településkép

A településfejlesztés és -rendezés alapvető feladata egy-egy település épített környezete fenntartható és tervezett alakításának, fejlesztésének, meglévő értékei védelmének biztosítása. A települési önkormányzat az Alaptörvényben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. (Építési), a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. (Településképi), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (Önkormányzati) törvényben megállapított kötelezettségek és felhatalmazások alapján jár el ezekben az ügyekben.
A településfejlesztés, településrendezési és településkép védelmével kapcsolatos feladatokat az önkormányzatoknak a jogszabályokban előírt építészeti, műszaki és egyéb – különböző szakmai államigazgatási szervek hatáskörébe tartozó (rendeltetési, élet- és vagyonbiztonsági, egészségügyi, környezet- és természetvédelmi, infrastruktúrákkal kapcsolatos stb.) – követelményekkel összhangban, a humánus, élhető környezetre és az esztétikus, hagyományos településkarakteren, településképi értékeken alapuló kialakításra tekintettel, valamint a résztvevők együttműködésével, főépítészi szakmai támogatással kell végrehajtani.

A tárgykörhöz kapcsolódó önkormányzati kötelezettségek és feladatok végrehajtásának eszközei a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési és településképi eszközök. Ezek a dokumentumok és tervek rendszerint több hónapos – esetleg éves – vizsgálati, elemzési, tervezési munkafázisok, közben államigazgatási, szakmai, valamint társadalmi egyeztetési szakaszok sikeres lezárásával jönnek létre, illetve módosulnak.

Településfejlesztési dokumentumok

Készítésükhöz a település önkormányzatának legalább 10-15 évente a jelen állapotát elemezve a jövőbe kell tekintenie és a település hosszú távú (újabb 10-15 éves) fejlesztési elképzeléseit, illetve középtávú (5-8 éves) megvalósítási stratégiáját településfejlesztési dokumentumokban kell jóváhagynia. A településfejlesztési dokumentumok: a koncepció és a stratégia a településre és környezetére vonatkozó hatályos országos és térségi területfejlesztési koncepciók és stratégiák, programok és szakpolitikák figyelembevételével, azokkal összhangban kerülnek kidolgozásra, véleményezésre és jóváhagyásra.

Törtel Község hatályos Településfejlesztési dokumentumai
– Településfejlesztési koncepció – jóváhagyva: Törtel Község Polgármesterének a 1/2021. (I. 05.) kt. határozattal
– Integrált Településfejlesztési Stratégia – nem készült

Településrendezési eszközök

A településrendezési eszközök a településfejlesztési dokumentumokban rögzítettek alapján – a településre és tágabb környezetére vonatkozó – területrendezési tervekkel összhangban készülnek.
településszerkezeti tervek egyrészt rögzítik a település főbb területfelhasználási egységeit és infrastrukturális elemeit, másrészt – a településfejlesztési dokumentumok alapján – kijelölik az új fejlesztések területeit, nyomvonalait.
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az építési tevékenységekre vonatkozó, országosan érvényes általános szabályok keretei között a település helyi természeti, infrastrukturális valamint meglévő épített környezetének adottságaira, sajátosságaira, illetve a helyi önkormányzat különböző távlatú fejlesztési szándékaira tekintettel további előírásokat állapít meg.
szabályozási tervek – a HÉSZ mellékleteként, azzal összhangban – a település területén feltüntetik a helyi előírások kiterjedését övezeti határokkal és jelölésekkel, valamint megjelenítik az építést befolyásoló védelmi- és/vagy hatásterületeket is.

Törtel Község hatályos Településrendezési eszközei

Településszerkezeti terv – jóváhagyva: 68/2013. (X. 03.) kt. határozattal
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv – Törtel Község Polgármesterének a 1/2021. (II.. 04.) ko. önkormányzati rendeletként
– Helyi Építési Szabályzat
– Szabályozási terv – SZ-1.1 (külterület észak) szabályozási tervlapSZ-1.2 (külterület dél) szabályozási tervlapSZ-2 (belterület) szabályozási tervlap

Településképi eszközök

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

Településképi Arculati Kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő, arculatot erősítő utcaképi, építészeti, köz- és zöldterületekhez kapcsolódó elemek alkalmazására.

Településképi rendelet a települési önkormányzat helyi építészeti értékek és településkép védelmére; a településképi követelményekre; a védett értékekkel kapcsolatos településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszerre, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközeire vonatkozó szabályainak egységbe foglalása. A Településképi Arculati Kézikönyvben megjelenített településkarakteren, helyi értékeken alapuló településképi ajánlásokból kiindulva meghatározza a kötelező (településképi) szakmai konzultációba vont esetek körét, valamint a településképi eljárások követelményeit és esetleges következményeit.

Törtel Község hatályos Településképi eszközei

Törtel Község Önkormányzata – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, illetve annak végrehajtására a 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendeletben előírt követelmények és eljárásrend szerinti – határidő betartásával elkészíttette és jóváhagyta a helyi településképi eszközeit.

– Településképi Arculati Kézikönyv – jóváhagyva: 197/2017. (XII. 20.) kt. határozattal.
– Településkép védelmi rendelet – jóváhagyva: 37/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletként.

A településkép védelméről szóló rendeletben megállapított – a településkép eszközökkel kapcsolatban a településkép érvényesítés sajátos jogintézményei – a szakmai konzultáció, a településképi vélemény és a településképi bejelentés, melyekkel kapcsolatban településképi eljárás kérelmezhető, vagy indul. Az eljárásokkal kapcsolatos tudnivalók, illetve az indításukhoz a kérelem adatlapok a következő oldalon érhetők el: Településképi eljárások

Településfejlesztési dokumentumok, településrendezési, településképi eszközök készítése, módosítása

A településrendezési eszközök készítésére, módosítására a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet megállapításai adnak iránymutatást. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28-29/A. §-ai előírják a módosítási eljárásban illetékes partnerek bevonását – társadalmi egyeztetésre, melyhez az önkormányzatoknak szabályokat kell jóváhagynia.
Törtel Község Önkormányzatának Képviselő testülete a jogszabályi előírásoknak eleget téve a 26/2017. (X. 31.) önkormányzati rendeleteként hagyta jóvá új Partnerségi egyeztetési szabályait a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési és településképi eszközök készítéséhez és módosításához, amelyek alapján az aktuálisan zajló eljárások dokumentációi elektronikusan is elérhetők az alábbi hivatkozáson.

Partnerségi egyeztetés hirdetmények (Törtel Község településfejlesztési dokumentum, településrendezési, településképi eszközei készítéséhez, módosításaihoz)