Hírek

Elérhetőségek

Az önkormányzat feladatai

Az önkormányzat feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény II. Fejezete tartalmazza:

„FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
Önkormányzati feladat- és hatáskörök

10. § (1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa
önként vállalt feladat- és hatásköröket.
(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével -
önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal
más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat
mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek
megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és
hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön
források terhére lehetséges.
(3) A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött
megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a
feladatellátás finanszírozásáról. A megállapodás közigazgatási szerződésnek minősül.
11. § (1) A községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei jogú városnak, a
fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és
hatáskörei lehetnek.
(2) Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles,
figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait,
különösen
a) a gazdasági teljesítőképességet;
b) a lakosságszámot;
c) a közigazgatási terület nagyságát.
(3) Jogszabály a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és
hatáskörellátáshoz szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket.
12. § (1) A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat
számára előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását - annak egyetértésével - más települési
önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, ha azt
a) a lakossági igények indokolják;
b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon;
c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül
képes ellátni.
(2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete - a
feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén - rendeletben, a társulás
határozatban dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább
három hónappal korábban. Az (1) bekezdésben foglalt feltételek meglétét a kormányhivatal -
indokolt esetben más állami szervek bevonásával - törvényességi felügyeleti eljárás keretében
vizsgálja. Törvény vagy megállapodás eltérő rendelkezésének hiányában az ellátás
megkezdésének időpontja a döntést követő év január 1. napja.
(3) A feladat- és hatáskör vállalása esetén a települési önkormányzat a központi
költségvetéstől igényelheti a vállalt feladattal arányos fedezet biztosítását.
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-
és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható
meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
(3) Az (1) bekezdés 18. pontja szerinti helyi közösségi közlekedési feladatellátás forrása helyi
önkormányzatnál a helyi iparűzési adóból származó bevétel, a fővárosi önkormányzat
esetében elsőként a külön törvény alapján a fővárosi önkormányzatot osztottan megillető
adóbevétel.
14. § (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait,
ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.
(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem
viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerre közvetlenül utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület
neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalását.

14/A. § (1) Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan
ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
szerinti épület található.
(2) Közterület elnevezéseként nem alkalmazható
a) ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű
közterületre alkalmazandó azonos,
b) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését lehetővé
tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy
c) kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó
technikai feltételekkel ellentétes
elnevezés.
(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el.
(4) Települések egyesítése, területrész átadása, a kerület határainak megváltoztatása után
szükség esetén átnevezéssel kell gondoskodni arról, hogy az új település közterületnevei
megfeleljenek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek.
(5) Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.
(6) Minden, az (1) bekezdés szerint elnevezett közterületet az elnevezése feltüntetésével kell
megjelölni.
15. § A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben
meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő
személy feladatellátásba történő bevonását.
16. § (1) Ha az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség
határideje eredménytelenül telt el, vagy a határidőben történő teljesítés elmaradásának reális
veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról saját
hatáskörben gondoskodhat. A Kormány a beruházás saját hatáskörben történő
megvalósításáról egyedi határozatban dönt.
(2) A Kormány határozatát az érintett önkormányzat közigazgatási perben megtámadhatja. A
Kormányt - ha az (1) bekezdés szerinti határozat másként nem rendelkezik - a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter képviseli.
(3) A keresetlevelet a Kormányt a (2) bekezdés alapján képviselő szervnél, a határozat
Magyar Közlönyben történő közzétételének napjától számított tizenöt napon belül kell
benyújtani. A bíróság ítélete ellen nincs helye perújításnak.
(4) A helyi önkormányzat köteles a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonát érintő
intézkedések tűrésére.
(5) A Kormány által kijelölt miniszter jogosult bármely önkormányzati beruházás
teljesítésének megvalósulását megismerni a tervezéstől a beruházás befejezéséig. A miniszter
- a személyes adatok kivételével - adatot kérhet be, jogosult a beruházást megvalósító
önkormányzat irataiba betekinteni, a beruházás teljes dokumentációját megismerni.
(6) Az önkormányzat és a jogszabályban meghatározott állami szervek - annak érdekében,
hogy a beruházások megvalósítása figyelemmel kísérhető legyen - a jogszabályban
meghatározott adatokat szolgáltatják az (5) bekezdés szerinti miniszter részére. Az
adatszolgáltatás személyes adatokra nem terjed ki.
16/A. § A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem
zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel
történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást
a) a helyi önkormányzat,
b) kizárólag e közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv,
c) 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, továbbá e gazdasági társaság
100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság,
d) önkormányzati társulás, vagy
e) a közterület-felügyelet

láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint.

A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok

17. § (1) A települési és a fővárosi önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más
értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet
létrehozásával is gondoskodhat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet alaptevékenységét a települési és a fővárosi
önkormányzat területe szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal kötött
írásbeli együttműködési megállapodás alapján, a rendőrség szakmai felügyeletével végzi. A
megállapodás közigazgatási szerződésnek minősül.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet által végezhető feladatokat, az alkalmazható
kényszerítő eszközöket, az együttműködési megállapodásra, valamint a szervezet működésére
vonatkozó szabályokat, továbbá az e feladatokat ellátókkal szemben támasztott személyi
feltételeket törvény határozza meg.
(4) E § rendelkezéseit alkalmazni kell akkor is, ha az önkormányzat az (1) bekezdésben
meghatározott feladatokról nem önálló szervezet létrehozásával gondoskodik.
Államigazgatási feladat- és hatáskörök

18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester,
a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal és a
közös önkormányzati hivatal ügyintézője
a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási
feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a
polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője államigazgatási feladat-
és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja
felül.”

Csatolmány(ok):