Hírek

Elérhetőségek

Jogszabályi környezet

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a
szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:
Törvények
 Magyarország Alaptörvénye
 a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény
 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény
 a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
 egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvény
 a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
 a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
 a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv.
 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény

 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 a személyazonosító jel helyébe lépő azonosító módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
 a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
 a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény
 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény
 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény
 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
 a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény
 a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény
 az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CL. törvény
 az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.
törvény
 a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
 a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
 a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 a sportról szóló 2004. évi I. törvény
 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV.
törvény
 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
 az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény
 az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
 a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
 az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,
 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
 a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény,
 a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
 a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény,
 a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. Törvény
 a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény
 a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
 az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
 a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
 a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi
CXX. törvény
 a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
 a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
 az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény
 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
 a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
 az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény.
Kormányrendeletek
 közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról
szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.
17.) Korm. rendelet
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
 a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
 a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.
(VI.29.) Korm. rendelet
 a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet
 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

 a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)
Korm. rend.
 az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
 a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-
felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23) Korm. rendelet
 az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság,
illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV.
02.) Korm. rendelet
 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 az elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet
 a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet
 az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésekről, a költségek
megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm.
rendelet
 a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
 az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.
27.) Korm. rendelet
 a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
 a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az
országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet
 az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet
 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet
 az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos
Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
 a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok
általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet
 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
 az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének
részletese szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet
 a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet
 a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.
rendelet

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
 a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
 a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
 a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet
 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
 a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007.
(XII. 23.) Korm. rendelet
 a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet,
 a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet,
 a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e
tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés
feltételeiről szóló 410/2007. (XII.29.) Korm. rendelet,
 a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó
egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII.29.) Korm.
rendelet,
 a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII.23.) Korm. rendelet
 a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet
 a vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm.
rendelet
 a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)
Korm. rendelet
 a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm.
rendelet
 a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet
 a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.)
Korm. rendelet
 a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet
 a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII.29.)
Korm. rendelet
 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm.
rendelet

 a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm.
rendelet
 az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
 a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm.
rendelet
 a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti
elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet
 a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának
módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 383/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséról
 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
 az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet.