Hírek

Elérhetőségek

Tisztelt Törteli lakosok!

Tisztelt Törteli lakosok!

Községünkben a közterületek fenntartásával kapcsolatos feladatokat helyi rendelet
szabályozza, a Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (VII. 4.)
önkormányzati rendelete, „ A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról” szóló rendelet.
A rendelet szerint a község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok
tulajdonosai, ténylegesen használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy
ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól megtisztítsák.
Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és
kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
Az ingatlan előtti járda tisztántartása és a járdák szintre hozása az ingatlan tényleges
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és
vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges
használónak kell tisztán tartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből
származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével
kapcsolatos feladatokra is.
A ténylegesen használó, illetve a tulajdonos kötelessége a belterületi burkolt és burkolatlan
utak, a járda mellett növő gaz kiirtása, a füves rész kaszálása, az árokból a hordalék
kitakarítása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. Ugyancsak köteles a járda
mellé ültetett gyümölcsfákat legallyazni és megfelelően gondozni a gyalogos és a közúti
közlekedés zavartalansága érdekében. E munkák során keletkező hulladék (szemét) az
úttesten nem helyezhető el.
Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell
hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu,
fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt, darabos, sérülést
okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartásra
kötelezettnek kell gondoskodni.
A járda és a közút síkosságmentesítését a tisztán tartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni,
hogy abból ne származzon baleset.
A járdák tisztítását folyamatosan el kell végezni. Ott, ahol járda nincs, a tisztántartási
kötelezettség szempontjából az ingatlan előtt lévő 1 méter széles területsávot kell járdának
tekinteni a belterületen.
A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan tényleges használójának,
illetve tulajdonosának kötelessége.
Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztán tartása minden esetben az ingatlan
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
Kérjük, hogy a fenti feladatok tekintetében gondolkodjon és tegyen velünk közösen azért,
hogy egy tisztább, rendezettebb községben élhessünk.
Amennyiben Ön eddig is megtett mindent annak érdekében, hogy környezete tiszta és
rendezett legyen, azt köszönjük, együttműködésére a jövőben is számítunk.

Dr. Kolláth Ágnes
jegyző