Hírek

Elérhetőségek

Temetkezési szolgáltatások

Törteli Temetkezési Szolgáltatások

 

 

 

Tisztelt Látogató!
Tisztelt Hozzátartozó!

Egy családtag, ismerős vagy barát elvesztésével járó lelki teher elviselése nagy megpróbáltatást jelent bárki számára. Ilyen esetben a hivatalos ügyek intézése is megterhelő lehet. Ebben szeretnénk segítségére lenni mindazoknak, akik ide látogatnak!

Mi is a teendő? Hol kell kezdeni, hogy a temetést megszervezzék? Mit tegyenek, hogy az elbúcsúzás, a temetés a szeretett Elhunythoz méltó módon történjen meg?

Anyakönyvezés amennyiben Törtelen történt az esemény:

 • Törteli Polgármesteri Hivatal

 • Tel.: 53/576-010

 • Farkasné Marticsek Mária, tel.: 53/576-015

 • Sajtos József atya, tel.: 53/376-176

Törtelen két temetkezési szolgáltató társaság található meg:

Fehér Őszirózsa Kegyeleti Szolgálat
Ügyvezető: Mihuczáné Máté Ilona
Iroda: 2747 Törtel Szent István út 2. (1619/3 hrsz.)
Tel: 20/772-9450

Kerekes Kegyeleti Kft
Ügyvezető: Kerekes Nándor
Iroda: 2747 Törtel, Dózsa György út 6.
Tel: 70/310-9353

Célunk képet adni arról, hogyan kell egy temetést intézni, milyen kérdésekkel és nyomtatványokkal találkoznak az ügyintézés kapcsán, hogyan kell eljárni a sírhelyváltáskor, újra váltáskor, sírhelyről lemondáskor, továbbá betekintést nyújtunk a temetést szabályozó jogszabályokba.

A temetés feladata életünk során az esetek nagy részében nem egy előre megtervezett esemény, amire készülünk. Főleg anyagi oldalról nem tervezzük meg, ritkán készülünk tervszerűen, takarékoskodva saját vagy hozzátartozónk temetésének költségére. Ezért hírtelen ró nagy terhet a temettetőre egy temetés kifizetése. Más országokban már múltja van, de napjainkban hazánkban is kezd gyakorlottá válni a temetésre való takarékoskodás, vagy a temetés finanszírozásának valamilyen módon történő biztosítása.

Fontos a temetési előtakarékosság, illetve biztosítás, mint egy lehetséges módja a magunk vagy hozzátartozónk temetési költségének megteremtésére. Több biztosító rendelkezik ilyen szolgáltatással. Tapasztalat alapján, hogy ha valaki ilyen módon biztosította a temetését, annak minden részletét akár előre meghatározva , rendelkezve (temetés helye, a temetés módja, a szertartás módja, …), akkor nagy terhet vesz le a temetésre kötelezett válláról.

Temetéshez szükséges iratok

Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának beszerzéséhez a halál helye szerinti illetékes polgármesteri hivatalban az alábbi dokumentumok bemutatására van szükség:

 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata

 • az elhunyt családi állapotát igazoló dokumentum

  • házassági anyakönyvi kivonat vagy,

  • válás tényét igazoló bírósági végzés vagy,

  • házastárs halotti anyakönyvi kivonata

 • Halottvizsgálati Bizonyítvány

 • az elhunyt személyi igazolványa és

 • ha volt lakcímkártyája

Kit kell értesíteni?

Az elhalálozás történhet lakáson, intézményben, kórházban, közterületen, járművön, stb.

LAKÁSON TÖRTÉNŐ ELHALÁLOZÁS:

Ha lakáson következik be az elhalálozás, értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost. Ha a halálozás körülménye nem „szokványosnak” tűnik (rendkívüli haláleset), akkor értesíteni kell a rendőrséget is.
A halott szemlét végző orvos állítja ki a „Halottvizsgálati bizonyítvány”-t és rendelkezik az elhunyt szállításásról. Ha a halál oka megállapítható, akkor a halottasházba törénő szállításról, ha nem egyértelműen állapítható meg a halál oka, akkor patológiára történő szállításról. Rendkívüli haláleset esetén a rendőrség intézkedik az elhunyt elszállításásról.

Hamvasztás akkor történhet, ha a temetésről rendelkezők egyöntetűen a hamvasztásos temetési módot választják (1999. évi XLIII. törvény)

KÓRHÁZBAN TÖRTÉNŐ ELHALÁLOZÁS:

A kórház értesíti a Hozzátartozót az elhalálozásról. A család felkeresi a kórházat, azt az osztályt, ahol bekövetkezett az elhalálozás, majd a patológiát. Itt kap tájékoztatást a család, hogy történik-e boncolás vagy nem és mikortól lehet tervezni a szállítást.

Fontos: Ha hamvasztást szeretne a család, tájékoztassa a patológia főorvosát, hogy a hamvasztást engedélyezze. A halottvizsgálati bizonyítványon szerepel erre a célra rubrika, ahol nyilatkozik az illatékes orvos.

Első alkalommal (a értesítést kaptak az elhalálozásról) célszerű a kórházba bevinni és leadni a patológián azt a ruhát, amibe szeretnék, hogy az elhunyt hozzátartozójuk fel legyen öltöztetve a temetéskor.

KÖZTERÜLETEN, JÁRMŰVÖN TÖRTÉNŐ ELHALÁLOZÁS:

Haladéktalanul értesíteni kell orvost, aki a halottszemlét elvégzi és a Rendőrséget, hogy a szükséges intézkedést megtegyék.

Az elhunytat a helyszínről történő elszállításig őrizni kell, biztosítani a kegyeleti jogok maximális betartását. (Illő módon letakarni az elhunytat, távol tartani a kíváncsiskodókat, stb.…)

A temetéssel kapcsolatos jogszabályok

„A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet.”

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

Temetésre kötelezett az – vagyis annak kell gondoskodnia az elhalt eltemettetéséről:

 • aki a temetést szerződésben vállalta;

 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;

 • végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, élettársa;

 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint;

 • amennyiben nincs temetésre kötelezett személy, abban az esetben közköltséges a temetés;

Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. (Ugyanezek a személyek közeli hozzátartozójuk halála esetén két napra a törvény által mentesítve vannak a munkavégzés alól. A munkavégzés alóli mentesítés nem szabadság, ami egyrészt azt jelenti, hogy igénybevételét nem lehet megtagadni a munkavállalótól, másrészt pedig azt, hogy ezzel a két nappal nem csökken a munkavállaló szabadságának mértéke.)

Az elhalálozás helye szerinti települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere – jogszabályban meghatározott határidőn belül – köteles gondoskodni a temetésről, ha nincs temetésre kötelezett személy, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a temetésre kötelezett személy kötelezettségét nem teljesíti. Az idevágó eljárás szerint, ha a temetésre kötelezett e kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja, hogy 15 napon belül pótolja mulasztását. Ha a kötelezett nem tesz eleget a jegyző felszólításának, akkor az elhunytat közköltségen kell eltemetni. (Köztemetés).

Temetési segély: Hatályos: 2015-03-01-tól

Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015(II.13) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

3. Települési temetési támogatás

14. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.

(2) A települési temetési támogatás eseti települési támogatás formájában nyújtható.

(3) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a háztartásában az egy főre jutó jövedelem

a) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagy

b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

(4) A települési temetési támogatást kérelmezni lehet

a) a temetési költségek megelőlegezésére, vagy

b) a temetési költségek utólagos megtérítésére.

(5) A támogatás összege kérelmenként a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegének 35 %-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 220.000 Ft.

(6) A kérelmezőnek a kérelméhez a (4) bekezdés a) pont esetében csatolnia kell a temetési kiadásokra vonatkozó hivatalos árajánlatot, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(7) A kérelmezőnek a kérelméhez a (4) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(8) A temetési költségek megelőlegezése jogcímen megítélt települési támogatásról szóló határozatban meg kell jelölni a temetési előleggel – számlával – való elszámolás határidejét, amely a határozat kiadásától számított 30 napnál több nem lehet.

(9) Az eseti települési temetési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A temetkezési költségek megelőlegezése iránti kérelem esetén a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül kell döntést hozni.”

Temető nyitva tartás:

Minden csütörtökön és vasárnap 8-16 óráig minden kapun látogatható a temető.

A többi napokon csak a főbejáraton lehet közlekedni.

Temető gondnok: Magyari Tamás tel: 20/522-0444

Ravatalozó díjai:

 • ravatalozó használatának díja: 3.500,- Ft + áfa
 • hűtőkamra használatának díja: 2.000,- Ft + áfa

 

A köszönet és részvétnyilvánítás Törtel község hivatalos újságában ingyenes!
A hirdetés minden hónap 15-ig adható le a Polgármesteri Hivatalban.