Hírek

Elérhetőségek

Irodák, ügyosztályok

 

 

Szociálpolitikai / Gyermekvédelmi és Gyámügyi Csoport

Osztályvezető neve: -

Dolgozó neve

Titulusa

Telefonszám

E-mail cím

Seffer Bianka

ügyintéző

06-53/576-015

seffer.bianka@tortel.hu

Kerekné Molnár Anikó

ügyintéző

06-53/576-015

kerekne.molnar.aniko@tortel.hu

Luzsányi-Fehér Zsuzsánna

ügyintéző

06-53/576-014

feher.zsuzsanna@tortel.hu

 

Feladatok részletes felsorolása:

Seffer Bianka 

Települési támogatások ügyintézése:

 • létfenntartási támogatás
 • lakhatási támogatás
 • temetési támogatás
 • gyógyszer támogatás
 • ápolási támogatás
 • tartós élelmiszer támogatás
 • meleg étkeztetési támogatás
 • kelengye támogatás

 

Kerekné Molnár Anikó 

 • kereskedelmi ügyek
 • közfoglalkoztatás
 • méhtartás nyilvántartása
 • szociális tűzifa támogatás
 • vendéglátó üzletek éjszaki nyitva tartása
 • családi rendezvény bejelentések

 

Luzsányi-Fehér Zsuzsánna 

 • Gyermekvédelmi ügyek
 • Anyakönyvi ügyek
 • Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj

 

Kapcsolódó jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
 • A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi Korm. rendelet
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
 • A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
 • Önkormányzati Rendeletek

 

 

Statisztikai adatszolgáltatások:

KSH Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól

KIR jelentés

RGYVK jelentés

 

Ügyfélfogadási rend:

 

Kedd:              8:00 – 12:00    13:00 -  17:00

Csütörtök:       8:00 - 12:00     13:00 – 16:00

 


Osztály megnevezése:

Gazdasági Csoport

 

Osztályvezető neve:

Kovács Erika gazdasági csoportvezető        53/576-017 gazd.csop@tortel.hu

 

Dolgozó neve:    Titulusa:               Telefonszám:          E-mail cím:

Sárközi Imréné     pénzügyi ea.          53/576-017           gazd.csop@tortel.hu

Fehér - Lakos Andrea       pénzügyi ea.          53/576-017          gazd.csop@tortel.hu

 

Feladatok felsorolása:

 

 1. Költségvetéssel kapcsolatos feladatok:
 • az intézmények adatszolgáltatása és igényei alapján elkészíti az önkormányzat költségvetési koncepcióját,
 • összeállítja az önkormányzati szintű költségvetést, képviselő-testületi döntésre előkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet,
 • nyilvántartja a központi támogatások, vél- és címzett támogatások, pályázat során elnyert pénzek előirányzatait, azok teljesítését,
 • figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását a pénzforgalom alakulása alapján,
 • szakmai segítséget nyújt az intézményeknek a költségvetés tervezet összeállításához,
 • javaslatot tesz a költségvetés módosítására,
 • összeállítja az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadási rendelet-tervezetet a számviteli adatok alapján.
 1. Pénzügyi feladatok:
 • banki tranzakciók intézése, jóváírások, terhelések figyelemmel kísérése,
 • hitelszerződések előkészítése, nyilvántartása, a hiteltörlesztések teljesítése,
 • intézkedik a hátralékok behajtásáról,
 • végzi az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakáscélú bérlemények bérleti díjának nyilvántartását, a bérleti díjak számlázását, analitikus nyilvántartását, feladást készít a főkönyvi könyvelés részére,
 • az önkormányzat által értékesített vagy bérbe adott ingatlanok, területek, hirdetőtáblák szerződés alapján történő kiszámlázása,
 • a Polgármesteri Hivatal belső bevételeinek kezelése,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a vevői tartozások, kamatmentes kölcsönök törlesztését,
 • a naponta beérkező számlákat, azok felülvizsgálata és érkeztetése után továbbítja az illetékes osztályoknak leigazolásra,
 • nyilvántartást vezet az egyéb támogatásokról,
 • a pénztár zavartalan működtetése, a készpénzes bevételek és kiadások teljesítése.
 1. Számviteli feladatok:
 • ellátja a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önálló intézmények főkönyvi és analitikus könyvelését,
 • gondoskodik az elfogadott költségvetés-módosítás könyveléséről, az elszámolásokon való átvezetésről,
 • a törvényben meghatározott módon az időben összesített önkormányzati beszámolót elkészíti,
 • előkészíti a havi ÁFA, illetve az éves adóbevallást, egyeteti az adófolyószámla kivonatot,
 • önkormányzati támogatások igénylése, egyeztetése a MÁK területileg illetékes igazgatóságával,
 • hitelek, kölcsönök, üzletrészek, részvények nyilvántartása,
 • elvégzi a leltározással kapcsolatos feladatokat,
 • nyilvántartja a nagy értékű tárgyi eszközöket,
 • könyveli és feladja a főkönyv felé az éves értékcsökkenést.
 1. Munkaüggyel és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása:
 • ellátja az oktatási intézmények dolgozóival kapcsolatos személyzeti ügyek intézését,
 • elkészíti a Kjt-ben meghatározottaknak megfelelő besorolásokat, átsorolásokat,
 • bérfelhasznással kapcsolatos tervezést készít, jelentést állít össze havonta a várható kifizetésekről,
 • naprakészen vezeti az előírt és szükséges nyilvántartásokat,
 • létszám- és bérnyilvántartást vezet,
 • számfejti a hó közi kifizetéseket: megbízási díjakat, napidíjakat, költségtérítéseket.

A feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok:

 

 • 2019. évi LXXI. törvény Magyarországi 2020. évi központi költségvetéséről,
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről,
 • 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről,
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
 • 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet. az államháztartás számviteléről,
 • 2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adóról,
 • Önkormányzati rendelet Törtel Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról,
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről,
 • 2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről.

 • Adóügyek / Iktatás

   

  Osztály megnevezése:

  Adóügyek/Iktatás

   

   

  Dolgozó neve:    Titulusa:                Telefonszám:              E-mail cím:

  Antal Veronika adóügyi ügyintéző:   53/576-016  antal.veronika@tortel.hu

  Búcsús-Ócsai Anita adóügyi ügyintéző: 53/576-016   ocsai.anita@tortel.hu

  Feladatok felsorolása:

   

  Adó:

 • Magánszemélyek kommunális adója
 • Az egyes feladatok:
  - nyilvántartja az illetékességi területén lévő lakásokat és nem lakás céljára szolgáló épületeket, telkeket,
  - átvezeti a tulajdonjog változásokat,
  - az adókat kiveti,
  - ellenőrzi a be nem vallott adóköteles ingatlanokat,
  - mulasztás feltárása esetén bevallás beadására szólít fel,
  - a méltányossági kérelmeket elbírálja,

 •  Helyi iparűzési adó

  Az egyes feladatok:
  - gazdasági, iparűzési tevékenységet végző vállalkozókat nyilvántartja,
  - az önadózáson alapuló bevallások alapján az adatokat felviszi a bevallási adatok közé
  - ellenőrzi az adóalanyokat,
  - mulasztás feltárása esetén bevallás beadására szólít fel,
  - elbírálja a méltányossági kérelmeket.

 • Behajtás, végrehajtás

  Az egyes feladatok:
  - környezettanulmányokat készít,
  - a helyi adókat és idegen helyről kimutatott adóhátralékot nyilvántartja, behajtja és könyveli,
  - a végrehajtási cselekményeket foganatosítja,pl.letiltásokat, azonnali beszedési megbízásokat     bocsát ki,
  - felkutatja a lakcímeket és tartózkodási helyeket.

 • Adó- és értékbizonyítványok

  Az egyes feladatok:
  - megkeresésre, kérelemre értékeli az illetékességi területén az ingatlanokat,
  - vagyoni bizonyítványokat ad ki.

 • Könyvelés és számítástechnika

  Az egyes feladatok:
  - adókat vet ki, helyesbít,
  - a napi pénzforgalmat könyveli, kérelemre átutalásokat, kiutalásokat hajt végre,
  - végzi az adatok számítógépen történő rögzítését,
  - végzi a törzsadattár feltöltését és folyamatos aktualizálását,
  - folyamatos ellenőrzéseket végez,
  - az előírt adatszolgáltatásokat elkészíti és továbbítja.

 •  Talajterhelési díj beszedése

  Az egyes feladatok:
  - bevallások előkészítése
  - egyeztetés a Szolgáltatóval
  - talajterhelési díj kivetése és beszedése

 • Mezőőri járulék beszedése

  Az egyes feladatok:
  - bevallások előkészítése, feldolgozása

 • Hagyatéki ügyek: Antal Veronika, Búcsús - Ócsai Anita

 • Iktatás: Antal Veronika

 • Az Önkormányzathoz érkező iratok naprakész iktatása, kiosztása
 • Hivatalon belül keletkezett iratok iktatása
 • Irattárazás
 • Iratselejtezés
 • Kapcsolattartás a Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Kirendeltségével
 • Ügyfél fogadási rend:

   

  Kedd:          8:00 – 12:00    13:00 -  17:00

  Csütörtök:   8:00 - 12:00     13:00 – 16:00

   

   

   

  A faladat ellátáshoz kapcsolódó jogszabályok, helyi rendeletek felsorolása:

   

  Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

   Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

   Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

  CXL. törvény

  1990. évi c. törvény helyi adókról

  1991. évi LXXXII. törvény - a gépjárműadóról

  Önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról

  Önkormányzati rendelet a mezei őrszolgálat létrehozásáról, működéséről és a mezőőri járulékról

  Önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

  Önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

   

  Iktatás:

  3335/2005 (XII. 29.) számú Korm. rend. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

   

  Az osztályhoz milyen kötelező statisztikai adatszolgáltatások tartoznak:

   

  Negyed évente zárási összesítők készítése a Magyar Államkincstár részére

  Gépjárműadó megosztás utalásáról szóló adatszolgáltatás

   

  Iktatás:

  Hatósági statisztika fél évente.


  TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

   

  Osztály megnevezése:

  Településfejlesztés

   

  Dolgozó neve:          Titulusa:                      Telefonszám:                  E-mail cím:

 • Angyalné Horváth

  Mónika           településfejlesztési üi.            53/576-018      angyalne.hmonika@tortel.hu 

 • Stummerné Bakos Krisztina                          53/576-018     stummerne.kriszti@tortel.hu

 • Feladatok részletes felsorolása:

   

 • Fenntartás – üzemeltetés
 • Vagyongazdálkodás
 • Településfejlesztési feladatok ellátása
 • Pályázatok előkészítése, koordinálása
 • Önkormányzati lakásgazdálkodás
 • Feladatkörök:

   

  Szakmai feladatok:

   

 • Az Önkormányzat testületi és bizottsági munkájához a szükséges mértékű, feladatköréhez kapcsolódó döntés-előkészítő feladatok folyamatos végzése, döntések végrehajtása.
 • A munkavégzés kapcsán az önkormányzat intézményeivel folyamatos kapcsolattartás és együttműködés.
 • Ügyfelek szakszerű tájékoztatása.
 • Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások megadásának, elutasításának teljeskörű ügyintézése.
 • Ügyfélfogadási feladatok ellátása, jegyzőkönyvek, feljegyzések készítése.
 • Adatszolgáltatás, felvilágosítás.
 • Munkaköri feladatokhoz kapcsolódóan szükség szerint előterjesztések készítése.
 • A beérkezett panasz ügyeket határidőn belül érdemben kivizsgálja és a szükséges intézkedésekre javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Vezeti az önkormányzat ingatlanvagyon kataszterét és az ingatlan nyilvántartást, segítséget nyújt az önkormányzat vagyongazdálkodási feladatainak végrehajtásában, közreműködik a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásában, a lakásbérleti szerződéseket elkészíti.
 • Önkormányzati lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A bérlőkkel folyamatos kapcsolatot tart, ellenőrzi a bérlők rendeltetésszerű lakáshasználatát.
 • Munkaterületére vonatkozó szabványok, szakfolyóiratok, szakkönyvek beszerzését kezdeményezi és azok folyamatos karbantartásáról, valamint használatáról gondoskodik.
 • Feladati végzése során megfelelő munkakapcsolatot alakít ki a társ önkormányzatokkal és országos hatáskörű szervekkel, ahol az önkormányzati érdekeket képviseli.
 • Rendkívüli helyzetben polgárvédelmi feladatok ellátása az önkormányzat helyi védelmi vezetőjének útmutatása szerint.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájához szükséges jogszabályokat, ismereteket szerez azok változásairól, illetve azokat a mindennapi munkájában hasznosítja.
 • Településrendezési és a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos ügyek intézése, adatszolgáltatás
 • Fakivágási engedélyek kiadása
 • Hatósági bizonyítványok kiadása
 • A feladat ellátáshoz kapcsolódó jogszabályok, helyi rendeletek felsorolása:

   

  2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

  Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.26..) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása

   

  Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015(II.13) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, lakbéreinek megállapításáról, a lakhatással kapcsolatos feladatokról és a helyiségek bérbeadásáról

   

  Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete Helyi Építési Szabályzat

   

  Fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet

   

  Az osztályhoz milyen kötelező statisztikai adatszolgáltatások tartoznak:

   

  KSH adatszolgáltatás: 1659, 1728, 1761, 2076.

  Egyéb belvízvédelemmel, katasztrófavédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos jelentések.

   

  Kedd:              8:00 – 12:00    13:00 -  17:00

  Csütörtök:       8:00 - 12:00     13:00 – 16:00

 • Démásszal kapcsolatos lakossági ügyintézések, hibabejelentések
 • Katasztrófavédelemmel, belvízvédelemmel kapcsolatos feladatellátás
 • Közterület használati engedélyek kiadása
 • Hirdetmények, kifüggesztések
 • Külterületi ingatlanok haszonbérleti, adás-vételi szerződéseinek kifüggesztése, irattovábbítás
 • NAK állásfoglalással kapcsolatos kifüggesztések, irattovábbítás
 • Törteli Híradóval kapcsolatos megjelentetések, lakossági hirdetések továbbítása, cikkek készítése
 • Törtel honlapjával kapcsolatos adatszolgáltatások
 • Közútkezelői hozzájárulások kiadása
 • Építésügyi feladatokkal kapcsolatos ügyintézés, irattovábbítás az illetékes szerv felé
 • Külterületi haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés
 • Lakbérhátralékokkal kapcsolatos ügyintézés, felszólítások kiküldése
 • Pályázatok figyelése, előkészítése, lebonyolítása, nyertes pályázatoknál gondoskodás a vonatkozó rendeletek , törvények szükséges előírások betartásáról
 • Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges dokumentáció összeállítása
 • Megrendelők, teljesítés igazolások készítése
 • Lakosság megfelelő szintű tájékoztatása
 • Települési útbaigazító táblákkal, utca névtáblákkal, közlekedés biztonságot szabályozó táblákkal kapcsolatos ügyintézés
 •  

 • Önkormányzati kabinet

   

  Osztály megnevezése:

   

  Önkormányzati kabinet

   

  Osztályvezető neve:

   

  Némethné Huszár Rita

   

  Dolgozó neve: Némethné Huszár Rita

  Titulusa: hatósági ügyintéző

  Telefonszám: 06 53 576 010

  E-mail cím: hivatal@tortel.hu

   

  Feladatok részletes felsorolása:

   

 • A Képviselő-testület és a bizottságok működésével, valamint a polgármester és a jegyző tevékenységével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása.
 • Gondoskodik a testületi, bizottsági anyagok, előterjesztések, munkatervek előkészítéséről, napirendek, meghívók összeállításáról.
 • Kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel.
 • A helyi önkormányzati képviselők munkájának segítése, közreműködés a lakossági fórumok, fogadóórák szervezésében.
 • Végrehajtja a polgármester, és a jegyző által meghatározott feladatokat.
 • Megszervezi, egyezteti a polgármester és a jegyző protokolláris jellegű programjait.
 • Közreműködik a polgármester és a jegyző nyilvános fellépéseinek, sajtószerepléseinek megszervezéseiben, előkészítésében.
 • Felelős a kabinet működéséért, feladatainak szakszerű, törvényes ellátásáért, az utasítások végrehajtásáért, a döntések előkészítéséért.
 • Kapcsolatot tart – feladat és hatáskörében – az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel.
 • Eljár a polgármester, a jegyző nevében vagy megbízásából azok egyedi utasítása alapján.
 •  

   

  A faladat ellátáshoz kapcsolódó jogszabályok, helyi rendeletek felsorolása:

   

  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

   

   

   

 • Előkészíti a hivatal működésére vonatkozó egyes szabályzatokat, gondoskodik módosításukról.
 • Ellátja a választásokkal és népszavazásokkal, valamint a népszámlálással kapcsolatos feladatokat.