Hírek

Elérhetőségek

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

 Hatályos: 2023. 05. 03

Törtel Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Törtel község Önkormányzata illetékességi területén bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.

(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselő-testület gyakorolja.

(4) A tanyagondnoki szolgáltatást Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016 (X.27.) önkormányzati rendelete szabályozza

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) Az eljárást

a) a polgármesteri hivatalnál írásban előterjesztett kérelemre kell vagy

b) hivatalból lehet megindítani.

(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal –igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.

(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.

(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül meg kell tenni.

(8) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő, az eljárást hivatalból kell megindítani.

3. § A kérelmezőnek a kérelemben, illetve annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.

4. § (1) A rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése utalással, az eseti pénzbeli ellátások kifizetése a házipénztárból készpénzben történik.

(2) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben utasítást adjon a rendszeres pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére.

5. § (1) A rendszeres pénzbeli települési támogatást utólag, minden hónap ötödikéig kell folyósítani.

(2) A rendszeres pénzbeli települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.

(3) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell kifizetni.

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

7. § (1) Pénzbeli települési támogatás formái

a) Eseti települési támogatás:

aa) települési létfenntartási támogatás,

ab) gyógyászati segédeszköz támogatás,

ac) települési temetési támogatás,

ad) kelengye támogatás.

b) Rendszeres települési támogatás:

ba) települési ápolási támogatás,

bb) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer.

(2) Természetben nyújtott szociális ellátások

a) települési gyógyszertámogatás,

b) köztemetés,

c) települési lakhatási támogatás,

d) élelmiszer támogatás,

da) tartós élelmiszer támogatás

db) meleg étkeztetési támogatás

e) szociális tűzifa támogatás

I. Fejezet

Pénzbeli szociális ellátások

1. Települési létfenntartási támogatás

8. § (1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem

a) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, vagy

b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem haladja meg.

c) Önmaga illetve családja létfenntartásáról az nem tud gondoskodni, aki az alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelés, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások- vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

d) Illetve a 65. év feletti nyugdíjasok ezen fent felsorolt eseteken túlmenően minden súlyosan veszélyeztető élethelyzet esetén mind jövedelmi, mind vagyoni feltételektől függetlenül részesülhet települési létfenntartási támogatásban.

(2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a települési létfenntartási támogatásra való rászorultságát.

a) Aki települési gyógyszertámogatásban vagy gyógyászati segédeszköz támogatásban részesül, az, a betegségre való hivatkozással nem jogosult létfenntartási támogatás megállapítására.

b) Aki köztemetésben vagy települési temetési támogatásban részesül, az, a halálesetre való hivatkozással nem jogosult létfenntartási támogatás megállapítására.

(3) Elemi kárra tekintettel települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

a) Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár.

b) A polgármester egyedi elbírálás alapján dönt a kár elhárítására adott támogatás összegéről, vagyoni és jövedelmi viszonytól függetlenül.

c) Az önkormányzat hivatal jegyzője, vagy a jegyző által kijelölt dolgozója a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart. A kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem elutasítását vonja maga után.

d) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy, az elemi kárt szándékosan idézte elő, az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt.

e) A támogatást megítélő határozatban - legfeljebb 3 hónapos határidő megadásával - a jogosultat kötelezni kell arra, hogy támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról - a nevére, vagy a családja valamely tagjának nevére szóló számlával - elszámoljon.

f) Amennyiben a jogosult a támogatást részben, vagy egészben nem a támogatási cél szerint használta fel, vagy az elszámolási kötelezettségének határidőig nem tesz eleget határozatban kell kötelezni a támogatás megtérítésére.

(4) Települési gyermeknevelési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akik létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került a gyermekneveléshez kapcsolódó, alkalmanként jelentkező többlet kiadások miatt, és ezért anyagi segítségre szorul, a támogatást kérelmezni lehet:

a) a gyermek iskoláztatásához

b) válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához

c) a gyermek fogadásának előkészítéséhez

d) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez szükséges anyagi támogatásra.

(5) Az a) pont szerinti kérelemhez be kell csatolni a gyermek iskolalátogatási igazolását, vagy az iskolai felvételről szóló igazolást.

(6) A b), vagy c) pontja szerinti kérelemhez a kérelmezőnek be kell nyújtani a várandóságot igazoló szakorvosi igazolást, illetve a bekezdés c) pont szerinti esetben a már megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

(7) A d) pontja szerinti kérelemhez csatolni kell a nevelésbe vétellel kapcsolatos határozatokat.

(8) Hátrányos helyzetű gyermek települési létfenntartási támogatására jogosult az a személy, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került. E támogatásra csak az jogosult, aki nem részesül gyermekvédelmi támogatásban.

(9) A települési létfenntartási támogatás eseti települési támogatás formájában nyújtható.

(10) Aki meleg étkezési támogatásban részesül, az létfenntartásra való hivatkozással nem jogosult létfenntartási támogatás megállapítására.

9. § (1) Települési létfenntartási támogatást egy naptári évben maximum két alkalommal lehet megállapítani. Egy háztartásban élők egy naptári évben összesen két alkalommal igényelhetnek eseti települési létfenntartási támogatást. A támogatás félévente egyszer igényelhető, az adott félév utolsó hónapjának 20. napjáig.

(2) Az egy alkalommal megállapított eseti települési létfenntartási támogatás maximális összege 15.000 Ft, a kérelem a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

10. § (1) Az eseti települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról, valamint a támogatás indokoltságáról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A döntés meghozatala során mérlegelésre kerül az a körülmény is, hogy a kérelmező a társadalmi együttélés normainak megfelelő mértékben rendben tartja-e lakókörnyezetét.

(2) Szükség esetén a polgármester az egy háztartásban élők körének meghatározásához adatokat kérhet a Polgármesteri Hivatal bármely nyilvántartásából.

2. Gyógyászati segédeszköz támogatás

11. § (1) Gyógyászati segédeszköz támogatásra jogosult az a személy, aki a betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A gyógyászati segédeszköz támogatás eseti települési támogatás formájában nyújtható.

(3) Az eseti települési gyógyászati segédeszköz támogatás iránti kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül el kell bírálni.

12. § (1) Gyógyászati segédeszköz támogatást egy naptári évben egy alkalommal lehet megállapítani

(2) Gyógyászati segédeszköz támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem

a) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, vagy

b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át nem haladja meg.

(3) A gyógyászati segédeszköz megvásárlását névre szóló számlával kell igazolni.

(4) A megállapított gyógyászati segédeszköz támogatás maximális összege 15.000 Ft.

(5) A kérelem a rendelet a 2. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

13. § A gyógyászati segédeszköz támogatáshoz való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

3. Települési temetési támogatás

14. § (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.

(2) A települési temetési támogatás eseti települési támogatás formájában nyújtható.

(3) Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a háztartásában az egy főre jutó jövedelem

a) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, vagy

b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át nem haladja meg.

(4) A települési temetési támogatást kérelmezni lehet

a) a temetési költségek megelőlegezésére, vagy

b) a temetési költségek utólagos megtérítésére.

(5) A támogatás összege kérelmenként, a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegének 35 %-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 220.000 Ft.

(6) A kérelmezőnek a kérelméhez a (4) bekezdés a) pont esetében csatolnia kell a temetési kiadásokra vonatkozó hivatalos árajánlatot, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(7) A kérelmezőnek a kérelméhez a (4) bekezdés b) pont esetében csatolnia kell kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(8) A temetési költségek megelőlegezése jogcímen megítélt települési támogatásról szóló határozatban meg kell jelölni a temetési előleggel - számlával - való elszámolás határidejét, amely a határozat kiadásától számított 30 napnál több nem lehet.

(9) Az eseti települési temetési támogatás megítélésről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A temetkezési költségek megelőlegezése iránti kérelem esetén, a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül kell döntést hozni. Különösen indokolt esetben a polgármester saját hatáskörben eltérhet a támogatás meghatározott feltételeitől.

(10) A kérelem a rendelet a 3. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

4. Kelengye-támogatás

15. § (1) Kelengye-támogatásra azon gyermek jogosult,

a) akinek az anyja a születés évének első napján állandó bejelentett törteli lakóhellyel rendelkezik, és

b) akinek a részére az állam által nyitott start-számláján legalább akkora összeget helyeznek el az állami támogatáson felül, mint a kelengye-támogatás.

(2) A kelengye-támogatás a Polgármesteri Hivatalban igényelhető, az erre a célra rendelkezésre álló formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

b) az anya lakcímkártyáját,

c) banki igazolást arról, hogy az állami támogatáson felül legalább a kelengye-támogatásnak megfelelő összeget helyeztek a gyermek részére nyitott start-számlán.

(3) A kelengye-támogatás egyszeri, összege 30.000.- Ft.

(4) A kelengye-támogatás eseti települési támogatás formájában nyújtható, a kelengye-támogatásról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a támogatás összegét a döntést követő nyolc munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal a támogatott gyermek start-számlájára történő utalással folyósítja.

(5) A kérelem a rendelet a 4. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

5. Települési ápolási támogatás

16. § (1) Települési ápolási támogatásra jogosult az a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a beteg ápolása miatt létfenntartása veszélyeztetett, továbbá saját jogán rendszeres pénzellátásban nem részesül, és keresőtevékenységet nem folytat.

(2) A települési ápolási támogatás rendszeres települési támogatás formájában nyújtható.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmező létfenntartása akkor veszélyeztetett, ha a háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelem

a) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 215 %-át, vagy

b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 265 %-át nem haladja meg.

(4) Az ápolni kívánt személy tartós betegségét háziorvos vagy szakorvos által kiállított dokumentummal kell igazolni.

17. § (1) A települési ápolási támogatás megszüntetésére alkalmazni kell az Szt. 42. § (2) és (3) bekezdését.

(2) Az ápolást végző személy az Szt. 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem gondoskodik

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, így különösen

aa) a megfelelő – legalább napi egyszeri – meleg étel biztosításáról, és

ab) a gyógyszerhez való hozzájutásról, valamint

ac) az egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról.

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének biztosításáról, különösen

ba) a fürdetésről, mosdatásról, és

bb) a lakás takarításáról és tisztántartásáról.

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

18. § Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást végző rendszeres időközönként, legalább havonta két alkalommal ellenőrzi, és az ellenőrzési tapasztalatairól évente vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a jegyzőt.

19. § (1) A rendszeres települési ápolási támogatás havi összege bruttó 33.100 Ft.

(2) A támogatást havi rendszerességgel, minimum hat és maximum tizenkét hónapra lehet megállapítani.

(3) Az ellátást egy évben egy kérelmező részére kétszer is meg lehet állapítani.

20. § A rendszeres települési ápolási támogatásra való jogosultságról, valamint a támogatás megszüntetéséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt, a kérelem a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

II. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

6. Települési gyógyszertámogatás

21. § (1) Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, aki a gyógyszerkiadások, illetve betegséghez kapcsolódó kiadások miatt időszakosan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A települési gyógyszertámogatás természetbeni támogatás formájában nyújtható.

(3) A természetbeni gyógyszertámogatás iránti kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül el kell bírálni.

22. § (1) A természetbeni gyógyszertámogatást egy naptári évben maximum négy alkalommal lehet megállapítani.

(2) Természetbeni gyógyszertámogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem

a) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át nem haladja meg

c) 1Települési gyógyszertámogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a gyógyszerkiadásai, illetve a betegséghez kapcsolódó kiadásai, a háziorvos által írt gyógyszerszükséglet igazolás és a gyógyszertár által adott árjegyzék alapján elérik vagy meghaladják a havi 10.000 Ft-ot.

(3) A kérelem a rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

(4) A támogatás e rendelet 7. melléklete szerinti, a jogosultságot megállapító határozat mellékletét képező utalvány formájában nyújtható, az utalvány a jogosultságot megállapító határozatban szereplő gyógyszertárban, kizárólag a jogosult által személyesen, a háziorvos által igazoltan vényköteles gyógyszerek kiváltására, egy összegben használható fel.

(5) Az egy alkalommal megállapított természetben nyújtott gyógyszertámogatás maximális összege 15.000 Ft.

(6) Különösen indokolt esetben a polgármester saját hatáskörben eltérhet a támogatás meghatározott feltételeitől.

(7) Aki rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, az nem jogosult gyógyszertámogatásra.

23. § A természetbeni gyógyszertámogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

24. § Az önkormányzat által természetben nyújtott szociális ellátás a köztemetés.

25. § (1) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.

(2) A települési önkormányzat különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól

a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 115%-át, egyedül élő esetén a 165 %-át, és az érintett személy vagyonának értéke meghaladja az 1.000.000 Ft-ot,

b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 115%-át, egyedül élő esetén a 165 %-át, és az érintett személy vagyonának értéke nem haladja meg az 1.000.000 Ft-ot.

26. § A köztemetésről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

7. Települési lakhatási támogatás

27. § (1) Az önkormányzat által természetben nyújtott szociális ellátás a települési lakhatási támogatás.

(2) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem

a)2 nem egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás összjövedelmének 30%-át meghaladja, abban az esetben az ellátás folyósításának összege 3000 Ft.

b) vagyonnal nem rendelkezik, és

c) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik

ca) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,

cb) magántulajdonú lakás lakásbérleti szerződés alapján jogosult bérlője,

cc) önkormányzati lakás bérlője.

(3) A települési lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló dokumentumot (magántulajdon esetén az ingatlan tulajdoni lapját, esetlegesen adásvételi szerződést, bérlet esetén bérleti szerződést)

c) annak a szolgáltatónak az utolsó teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a települési lakhatási támogatás utalását kéri.

(4) Az igazolt lakhatási költséget a kérelem benyújtását megelőző három hónap alatt kiállított számlákkal kell igazolni úgy, hogy a költségként figyelembe vehető kiadások vonatkozásában egy-egy ezen időszak alatt keletkezett számlát kell csatolni a kérelemhez. A költségként figyelembe vehető kiadások a villanyáram-, a víz- és csatornahasználat, a gázfogyasztás, és a szemétszállítás díja, illetve a tüzelőanyag költsége.

(5) A települési lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.

(6) A kérelem a rendelet a 8. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

(7) A települési lakhatási támogatás természetbeni szociális ellátásként történő folyósítása a szolgáltató felé utalással történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá a jogosult folyószámláján, a készülékkel rendelkező háztartások pedig telefonon válthatnak kódot a szolgáltatótól. A szolgáltatók felé a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Csoportja utalja az összesített támogatási összeget. A szociális ügyintéző elektronikus levélben továbbítja a szolgáltatók pénzügyi csoportjainak a részletezett táblázatot a jogosultak természetes személyazonosító adatairól, valamint a szolgáltató által használt azonosító adatokról, és a támogatási összegekről.

(8) A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetében csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(9) A települési lakhatási támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni.

(10) A települési lakhatási támogatásról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester határozattal dönt.

(11) Különösen indokolt esetben a polgármester saját hatáskörben eltérhet a támogatás meghatározott feltételeitől.

8. Tartós élelmiszer támogatás

28. § (1) Tartós élelmiszer támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja étkeztetéséről más módon nem tud gondoskodni, és akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem

a) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át vagy

b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem haladja meg vagy

c) tárgyévben e rendelet 7. § (1) a) b) és (2) a) c) d) e) f) g) szerinti bármely települési támogatásban vagy szociális ellátásban részesült vagy

d) a 65. év feletti nyugdíjasok ezen fent felsorolt eseteken túlmenően, minden súlyosan veszélyeztető élethelyzet esetén mind jövedelmi, mind vagyoni feltételektől függetlenül részesülhet tartós élelmiszer támogatásban.

e) a közfoglalkoztatottak, ezen fent felsorolt eseteken túlmenően, minden súlyosan veszélyeztető élethelyzet esetén mind jövedelmi, mind vagyoni feltételektől függetlenül részesülhet tartós élelmiszer támogatásban.

(2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell az élelmiszer támogatásra való rászorultságát.

(3) Az élelmiszer támogatás természetbeni támogatás formájában nyújtható.

29. § (1)3 A természetbeni élelmiszer támogatást évente egyszer lehet megállapítani. A kérelem beadásának határideje október 30.

(2)4 Az egy alkalommal megállapított természetbeni támogatás maximális összege háztartásonként 5.000 Ft, amelyet természetbeni juttatásként nyújt, Törtel Község Önkormányzata, tartós élelmiszer formájában.

(3) A kérelem a rendelet a 9. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

30. § (1) Az élelmiszer támogatásra való jogosultságról, valamint a támogatás indokoltságáról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(2) Különösen indokolt esetben a polgármester saját hatáskörben eltérhet a támogatás meghatározott feltételeitől.

(3) Szükség esetén a polgármester az egy háztartásban élők körének meghatározásához adatokat kérhet a Polgármesteri Hivatal bármely nyilvántartásából.

9. Meleg étkeztetési támogatás

30/A. § (1) Meleg étkeztetési támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja étkeztetéséről más módon nem tud gondoskodni, és akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem

a) A támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át nem haladja meg.

b) A meleg étkeztetési támogatást az a kérelmező, akinek idős korából kifolyólag az egészségi állapota olyan mértékben megromlott, hogy a napi meleg étkezése nem megoldott és segítő családtaggal sem rendelkezik, jogosult igényelni a támogatást a jövedelmi feltételektől függetlenül.

c) • A meleg étkeztetési támogatásra az a 65. év feletti kérelmező jogosult, akinek jövedelme a 100.000,-Ft-ot nem haladja meg.

d)5 A meleg étkeztetést igénylők közül, az étel kiszállításra az a kérelmező jogosult, aki mozgásképtelen, és ennek tényét érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal igazolja.

e)6 A közfoglalkoztatottak ezen fent felsorolt eseteken túlmenően, minden súlyosan veszélyeztető élethelyzet esetén a vagyoni feltételektől függetlenül részesülhetnek meleg étkeztetési támogatásban.

f) 7A kérelmező a meleg étkeztetési támogatást, a Törteli Napközi Otthonos konyha működési engedélye alapján meghatározott létszámának kimerüléséig igényelheti térítésmentesen.

g) 8 Az a kérelmező, aki a 40. életévét nem töltötte be, csak súlyosan veszélyeztető élethelyzet esetén részesülhet meleg étkeztetési támogatásban.

 

(2) A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell az élelmiszer támogatásra való rászorultságát.

(3) A meleg étkeztetési támogatás természetbeni támogatás formájában nyújtható.

(4) A meleg étkeztetési támogatás 6 hónapra állapítható meg.

(5)9 Az egy alkalommal megállapított természetbeni támogatás maximális összege személyenként 17.800,- Ft/hó, amelyet természetbeni juttatásként nyújt a Törteli Napköziotthonos konyha, meleg étkeztetés formájában.

(6) A kérelem a rendelet a 11. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

(7) Az meleg étkeztetési támogatásra való jogosultságról, valamint a támogatás indokoltságáról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) Különösen indokolt esetben a polgármester saját hatáskörben eltérhet a támogatás meghatározott feltételeitől.

(9) Szükség esetén a polgármester az egy háztartásban élők körének meghatározásához adatokat kérhet a Polgármesteri Hivatal bármely nyilvántartásából.

(10) A meleg étkeztetési támogatásra a kérelem beadási határideje minden hónap 20. napja.

10. Szociális tűzifa támogatás

31. § (1) Az önkormányzat által természetben nyújtott szociális ellátás a szociális tűzifa támogatás.

(2) Szociális tűzifa támogatást az önkormányzat az erre a célra elkülönített tűzifa keretének kimerüléséig, fő szabály szerint október hó 15. naptól április hó 15. napig nyújt. A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmet ezen időszak alatt kell benyújtani.

(3) Szociális tűzifa támogatásra jogosult az a személy, aki a lakhatása céljára szolgáló ingatlan fűtéséről más módon gondoskodni nem tud, a (2) bekezdésben meghatározott időszakon belül nem részesült tűzifa támogatásban, és akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem

a) nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, vagy

b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

120%-át nem haladja meg.

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdésében meghatározott időszakon kívül kizárólag abban az esetben nyújt szociális tűzifa támogatást, amennyiben

a) az igénylő háztartásában a lakcímnyilvántartás adataiból megállapíthatóan életvitelszerűen tartózkodik 0-6 éves korú gyermek vagy orvos által igazoltan tartósan fekvőbeteg, és

b) az igénylő megfelel a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek, valamint

c) az időjárási körülmények a fűtést indokolttá teszik.

(5) A szociális tűzifa támogatást a (2) bekezdésben meghatározott időszakon belül háztartásonként egy alkalommal lehet igényelni. A szociális tűzifa támogatást a (2) bekezdésben meghatározott időszakon kívül – a (4) bekezdésben meghatározott feltételek mellett – háztartásonként egy alkalommal lehet igényelni.

(6) A szociális tűzifa támogatás mennyisége alkalmanként maximum öt mázsa tűzifa.

(7) A szociális tűzifa támogatásról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(8) A kérelem a rendelet a 10. melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.

III. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások

32. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, a családsegítést a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó által működő Kistérségi Humán Szolgáltató Központ alkalmazásában álló családgondozó munkatársa látja el. Az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik, illetve indokolt esetben jelzéssel élhet bármelyik társadalmi, állami, vallási, karitatív szervezet.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások közül a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést feladat ellátási szerződés alapján a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás látja el.

33. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. Fejezet

Egyéb rendelkezések

34. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

35. § Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerinti szociálpolitikai kerekasztal tagjainak minősülnek a törvényben meghatározottakon kívül, a következő szervezetek képviselői

a) Törtel Község Önkormányzata képviselője, a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Törteli Területi Irodájának dolgozói,

b) a háziorvosok,

c) a védőnők,

d) az általános iskola és az óvoda gyermekjóléti felelőse,

e) Törtel község jegyzője,

f) az általános iskola és az óvoda vezetője,

g) a Nyugdíjas Klub vezetője.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hatályát veszti Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2017. (I.26) önkormányzati rendelete, a települési támogatásokról és egyéb szociális ellátásokról.

1. melléklet

KÉRELEMtelepülési LÉTFENNTARTÁSI támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ....................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): .....................................................................

Lakóhelye: ...........................................................................................................

Tartózkodási helye: .............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................

Állampolgársága: .................................................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................

1.1. A kérelmező családi állapota:

□ egyedülálló,

□ házastársával/élettársával él együtt.

1.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

Neve: .................................................................................................................

Születési neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................

Lakóhelye: ..........................................................................................................

Tartózkodási helye: ............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................

1.3. A háztartásban együtt élő személyek száma összesen: .................. fő

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra, gyermekekre vonatkozó adatok:

 

A

B

C

D

E

F

 

 

Név
(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény
megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

 

1.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.8.

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik, családtagok havi jövedelme, forintban:

 

A

B

C

D

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Családtagok

 

 

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

3. A lakásfenntartási költségek: (tájékoztatási jelleggel)

Vízdíj:………………………………………………………………………………………………

Villanyszámla:…………………………………………………………………………………………

Tüzelő/Gáz:…………………………………………………………………………………………

A kérelem részletes indoklása:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. Nyilatkozatok

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

(A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom, hogy

□az elmúlt három hónapban a háztartásomban élők egyik tagja sem részesült települési létfenntartási támogatásban,

□az elmúlt három hónapban a háztartásom tagjai közül: ………………………(név) részesült………….Ft összegű települési létfenntartási támogatásban.

Kelt: ........................................................................

...................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása

 

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

 

KÉRELEMtelepülési GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ megállapítására

1. Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ....................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): .....................................................................

Lakóhelye: ...........................................................................................................

Tartózkodási helye: .............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................

Állampolgársága: .................................................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................

1.1. A kérelmező családi állapota:

□ egyedülálló,

□ házastársával/élettársával él együtt.

1.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

Neve: .................................................................................................................

Születési neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................

Lakóhelye: ..........................................................................................................

Tartózkodási helye: ............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................

1.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .................. fő

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra, gyermekekre vonatkozó adatok:

 

A

B

C

D

E

F

 

 

Név
(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény
megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

 

1.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6.

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik, családtagok havi jövedelme, forintban:

 

A

B

C

D

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Családtagok

 

 

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

3. Gyógyászati segédeszköz számlákkal igazolva:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

A kérelem részletes indoklása:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. Nyilatkozatok

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

(A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

(A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom, hogy

□az elmúlt hat hónapban nem részesültem települési gyógyszertámogatásban,

□az elmúlt hat hónapban részesültem települési gyógyszertámogatásban.

Kelt: ........................................................................

...................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása

 

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

 

KÉRELEMtelepülési Temetési támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ....................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): .....................................................................

Lakóhelye: ...........................................................................................................

Tartózkodási helye: .............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................

Állampolgársága: .................................................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................

1.1. A kérelmező családi állapota:

□ egyedülálló,

□ házastársával/élettársával él együtt.

1.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

Neve: .................................................................................................................

Születési neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................

Lakóhelye: ..........................................................................................................

Tartózkodási helye: ............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................

1.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .................. fő

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra, gyermekekre vonatkozó adatok:

 

A

B

C

D

E

F

 

 

Név
(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény
megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

 

1.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6.

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik, családtagok havi jövedelme, forintban:

 

A

B

C

D

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Családtagok

 

 

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

3. A temetési költségek számlák alapján:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. A kérelem részletes indoklása:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4.1. Nyilatkozatok

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Mellékelem a temetés költségéről szóló számlát, és tudomásul veszem, hogy azt csak a települési temetési támogatásra való jogosultságom megállapítását követően kapom vissza.

4.2. (A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.3. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ........................................................................

...................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása

 

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

 

KÉRELEMa települési ápolási támogatás megállapítására

1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

1.1. Személyes adatok

1.1.1. Neve: ..................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: .....................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: .........................................................................................................................

1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap): .........................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................

1.1.6. Tartózkodási helye: ..............................................................................................................

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................

1.1.8. Adóazonosító jele: ................................................................................................................

1.1.9. Állampolgársága: .................................................................................................................

1.1.10. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: ......................................................................

1.1.11. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................

1.1.12. Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ..

…………………………………………………………………………………………………….

1.1.13. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ......................................................................

1.2. A kérelmező családi állapota:

1.2.1. □ egyedülálló,

1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt.

1.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

1.3.1. Neve: .................................................................................................................

1.3.2. Születési neve: ...................................................................................................

1.3.3. Anyja neve: ........................................................................................................

1.3.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................

1.3.5. Lakóhelye: ..........................................................................................................

1.3.6. Tartózkodási helye: ............................................................................................

1.3.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .................. fő

1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

 

A

B

C

D

E

F

 

 

Név
(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény
megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

 

1.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6.

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, forintban:

 

A

B

C

D

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Családtagok

 

 

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok

A települési ápolási támogatás megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy 18 évet betöltött tartósan beteg. Kijelentem, hogy keresőtevékenységet: nem folytatok, napi 4 órában folytatok, otthonomban folytatok, nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok, rendszeres pénzellátásban részesülök és annak havi összege: ....................., nem részesülök, az ápolási tevékenységet: a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen, az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem (a megfelelő aláhúzandó); életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó).

4. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

4.1. Személyes adatok

4.1.1. Neve: ...................................................................................................................................

4.1.2. Születési neve: ......................................................................................................................

4.1.3. Anyja neve: ..........................................................................................................................

4.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap): ..........................................................................................

4.1.5. Lakóhelye: ............................................................................................................................

4.1.6. Tartózkodási helye: ..............................................................................................................

4.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................

4.1.8. Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve: .................................................................................................................

4.1.8. A törvényes képviselő lakcíme: ...........................................................................................

4.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat: Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.

5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: ............................................................................,

...................................................................

..................................................................

az ápolást végző személy aláírása

az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

 

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNYaz ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

I. Igazolom, hogy

Neve: ...............................................................................................................................

Születési neve: .................................................................................................................

Anyja neve: ......................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...............................................................................................

Lakóhely: .........................................................................................................................

Tartózkodási hely: ............................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................................

□ Súlyosan fogyatékos

súlyos fogyatékosságának jellege: □ látássérült □ hallássérült □ értelmi sérült □ mozgássérült, vagy

□ Tartósan beteg

Fenti igazolást nevezett részére

a rehabilitációs hatóságként eljáró ..................................................... (szerv megnevezése) ................................... számú határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a ............................................................................................................. megyei gyermek szakfőorvos .................... számú igazolása, vagy ..................................................................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény ....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott .................... keltű igazolás/zárójelentés, vagy a .............................. megyei pedagógiai szakszolgálat .................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.

II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy

□ fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul;

A gondozás várható időtartama:

□ 3 hónapnál hosszabb, vagy

□ 3 hónapnál rövidebb.

□ fogyatékossága/betegsége miatt nem szorul állandó és tartós gondozásra.

Dátum: ................................................

................................................

háziorvos aláírása

munkahelyének címe

6. melléklet

KÉRELEMtelepülési gyógyszertámogatás megállapítására

1. Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ....................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): .....................................................................

Lakóhelye: ...........................................................................................................

Tartózkodási helye: .............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................

Állampolgársága: .................................................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................

1.1. A kérelmező családi állapota:

□ egyedülálló,

□ házastársával/élettársával él együtt.

1.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

Neve: .................................................................................................................

Születési neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................

Lakóhelye: ..........................................................................................................

Tartózkodási helye: ............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................

1.3. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: .................. fő

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra, gyermekekre vonatkozó adatok:

 

A

B

C

D

E

F

 

 

Név
(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény
megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

 

1.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6.

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik, családtagok havi jövedelme, forintban:

 

A

B

C

D

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Családtagok

 

 

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

3. Gyógyszerköltség számlákkal igazolva:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

A kérelem részletes indoklása:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. Nyilatkozatok

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

(A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

(A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom, hogy

□az elmúlt hat hónapban nem részesültem települési gyógyszertámogatásban,

□az elmúlt hat hónapban részesültem települési gyógyszertámogatásban

Kelt: ........................................................................

...................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása

 

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

 

IGAZOLÁS A BIZTOSÍTOTT HAVI GYÓGYSZERKÖLTSÉGÉRŐL

(A kezelőorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el.)

Biztosított neve:………………………………………………………………………….

Lakcím:…………………………………………………………………………………..

TAJ szám:…………………………………..

Havi egyéni gyógyszerkerete:……………………….-Ft.

A Biztosított rendszeresen szedett havi gyógyszerei:

Gyógyszer neve A Biztosított által fizetendő

térítési díj

…………………………………. ……………………………………….

…………………………………. ……………………………………….

………………………………….. ……………………………………….

………………………………….. ……………………………………….

………………………………….. ………………………………………..

…………………………………. ……………………………………….

………………………………….. ……………………………………….

………………………………….. ………………………………………..

………………………………….. ………………………………………..

…………………………………… ………………………………………..

Javasolt, de a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek:

…………………………… ………..………………………

………………………….. ………..………………………

Összesen:_________________-Ft

A kezelőorvos egyéb észrevétele, közlendője állapot változásra, javaslata gyógyhatású készítményekre:

…………………………………………………………………………………………………

Kelt:……… …………

……………………………… Kezelőorvos aláírása, bélyegzője

8. melléklet

KÉRELEMtelepülési LAKHATÁSI támogatás megállapítására

1.Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ..................................................................................................................................................

Születési neve: ....................................................................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ....................................................................................................

Lakóhelye: ...........................................................................................................................................

Tartózkodási helye: .............................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................................

Állampolgársága: ................................................................................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ...............................................................................................

Az érintett lakcímen az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik: magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója, magántulajdonú lakás lakásbérleti szerződés alapján jogosult bérlője, önkormányzati lakás bérlője. (a megfelelőt alá kell húzni, valamint a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló dokumentumot)

A kérelmező családi állapota: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt. ( a megfelelőt alá kell húzni)

A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

Neve: ...................................................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ....................................................................................................

Lakóhelye: ..........................................................................................................................................

Tartózkodási helye: ............................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................................................

A háztartásban együtt élő személyek száma összesen: .................. fő

A kérelmezővel azonos lakcímen személyek adatai:

 

A

B

C

D

E

F

 

 

Név
(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény
megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

 

1.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.8.

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

1. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik, családtagok havi jövedelme, forintban (a jövedelemigazolásokat csatolni kell):

:

 

A

B

C

D

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Családtagok

 

 

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

2. A lakhatási költségek számlával igazolva, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt legalább egy számlát csatolni kell:

Villanyáram:

Szemétszállítás:

Víz- és csatornahasználat:

Tüzelőanyag:

Gázfogyasztás:

Összesen:

3. Nyilatkozatok:

A települési lakhatási támogatást az alábbi szolgáltatóhoz kérem utalni (a megfelelő aláhúzandó, a választott szolgáltató utolsó teljes havi számláját csatolni kell):

- DÉMÁSZ

- FŐGÁZ

- BÁCSVÍZ

- ÖKOVÍZ

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

(A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Kelt: ........................................................................

...................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

további nagykorú személyek aláírása

Vagyonnyilatkozat

I.206 A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

I. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakhatási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona207

A. Ingatlanok

4. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

5. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

6. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

7. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '

a)208 személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b)209 tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

.....................................................................................

Aláírás

 

 

 

Ügyintéző tölti ki:

Fenti adatok alapján megállapítom:

Havi jövedelem összesen:................................................................................................... Forint

A háztartásban együtt élő személyek száma összesen: .................. fő

Egy főre jutó jövedelem:..................................................................................................... Forint

A lakásfenntartás elismert havi költsége: ……………………………………………………………………

A lakásfenntartás elismert havi költsége /háztartás havi összes jövedelme: ………………………...

9. melléklet

KÉRELEMTARTÓS ÉLELMISZER támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ....................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): .....................................................................

Lakóhelye: ...........................................................................................................

Tartózkodási helye: .............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................

Állampolgársága: .................................................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................

1.1. A kérelmező családi állapota:

□ egyedülálló,

□ házastársával/élettársával él együtt.

1.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

Neve: .................................................................................................................

Születési neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................

Lakóhelye: ..........................................................................................................

Tartózkodási helye: ............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................

1.3. A háztartásban együtt élő személyek száma összesen: .................. fő

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra, gyermekekre vonatkozó adatok:

 

A

B

C

D

E

F

 

 

Név
(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény
megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

 

1.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.8.

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik, családtagok havi jövedelme, forintban:

 

A

B

C

D

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Családtagok

 

 

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

3. A lakásfenntartási költségek: (tájékoztatási jelleggel)

Vízdíj:…………………………………………………………………………………………………………………………

Villanyszámla:…………………………………………………………………………………………………………………

Tüzelő/Gáz:……………………………………………………………………………………………………………………

.

A kérelem részletes indoklása:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. Nyilatkozatok

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

(A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom, hogy

□az elmúlt három hónapban a háztartásomban élők egyik tagja sem részesült települési létfenntartási támogatásban,

□az elmúlt három hónapban a háztartásom tagjai közül: ………………………(név) részesült………….Ft összegű települési létfenntartási támogatásban.

Kelt: ........................................................................

...................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása

 

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

 

KÉRELEMTARTÓS ÉLELMISZER támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ....................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): .....................................................................

Lakóhelye: ...........................................................................................................

Tartózkodási helye: .............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................

Állampolgársága: .................................................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................

1.1. A kérelmező családi állapota:

□ egyedülálló,

□ házastársával/élettársával él együtt.

1.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

Neve: .................................................................................................................

Születési neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................

Lakóhelye: ..........................................................................................................

Tartózkodási helye: ............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................

1.3. A háztartásban együtt élő személyek száma összesen: .................. fő

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra, gyermekekre vonatkozó adatok:

 

A

B

C

D

E

F

 

 

Név
(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény
megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

 

1.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.8.

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik, családtagok havi jövedelme, forintban:

 

A

B

C

D

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Családtagok

 

 

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

3. A lakásfenntartási költségek: (tájékoztatási jelleggel)

Vízdíj:………………………………………………………………………………………………………………

Villanyszámla:……………………………………………………………………………………………………

Tüzelő/Gáz:………………………………………………………………………………………………………

A kérelem részletes indoklása:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. Nyilatkozatok

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

(A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom, hogy

□az elmúlt három hónapban a háztartásomban élők egyik tagja sem részesült települési létfenntartási támogatásban,

□az elmúlt három hónapban a háztartásom tagjai közül: ………………………(név) részesült………….Ft összegű települési létfenntartási támogatásban.

Kelt: ........................................................................

...................................................................

..................................................................

kérelmező aláírása

nagykorú hozzátartozók aláírása

 

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

 

KÉRELEMMELEG ÉTKEZTETÉSI támogatás megállapítására

1. Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ....................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): .....................................................................

Lakóhelye: ...........................................................................................................

Tartózkodási helye: .............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................

Állampolgársága: .................................................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................

1.1. A kérelmező családi állapota:

□ egyedülálló,

□ házastársával/élettársával él együtt.

1.2. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

Neve: .................................................................................................................

Születési neve: ...................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................

Lakóhelye: ..........................................................................................................

Tartózkodási helye: ............................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...............................................................

1.3. A háztartásban együtt élő személyek száma összesen: .................. fő

1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra, gyermekekre vonatkozó adatok:

 

A

B

C

D

E

F

 

 

Név
(ha eltérő, születési
neve is)

Anyja neve

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási Azonosító Jele

18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény
megnevezése, ahol tanul

Megjegyzés*

 

1.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.7.

 

 

 

 

 

 

 

1.5.8.

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik, családtagok havi jövedelme, forintban:

 

A

B

C

D

 

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs, élettárs

Családtagok

 

 

havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből: közfoglalkoztatásból származó

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

3. A kérelem részletes indoklása:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

4. Nyilatkozatok

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, vagy tárgyévben e rendelet 7. §(1) a) b) és (2) a) c) d) e) f) g) szerinti bármely települési támogatásban vagy szociális ellátásban részesült, vagy illetve a 65. év feletti nyugdíjasok ezen fent felsorolt eseteken túlmenően, minden súlyosan veszélyeztető élethelyzet esetén mind jövedelmi, mind vagyoni feltételektől függetlenül részesülhet meleg étkeztetési támogatásban. A közfoglalkoztatottak ezen fent felsorolt eseteken túlmenően, minden súlyosan veszélyeztető élethelyzet esetén mind jövedelmi, mind vagyoni feltételektől függetlenül részesülhet tartós élelmiszer támogatásban.

(A kérelmező részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

* életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), és

a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom, hogy

□az elmúlt három hónapban a háztartásomban élők egyik tagja sem részesült települési létfenntartási támogatásban,

□az elmúlt három hónapban a háztartásom tagjai közül: ………………………(név) részesült………….Ft összegű települési létfenntartási támogatásban.

Kelt: ........................................................................

...................................................................

 

kérelmező aláírása

 

 

 

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1–36. §-hoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aatársadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

acadminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A tervezett jogszabály várható következményei:

1. társadalmi hatásai: a tervezet társadalmi hatása, hogy életszerű szabályozást tartalmaz.

2. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

3. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása, hogy tervezhetőbbek a szociális kiadások.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása van.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztrációjával kapcsolatos többlet feladatokat a Polgármesteri Hivatal apparátusa ellátja.

VII. megalkotásának szükségessége: magasabb szintű jogszabályi előírás.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: törvényességi felügyelet felhívását vonhatja maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: különös feltételeket nem kíván.