Hírek

Elérhetőségek

Felhívás a Törteli Tulipán Óvodába történő beíratásra

Felhívás a Törteli Tulipán Óvodába történő beíratásra

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (1) bekezdése szerint: „Az óvoda
a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a
gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet
több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. §-ba ütköző óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség
megszegése szabálysértés elkövetése.

Értesítjük a szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre a következő időpontban
írathatják be gyermekeiket:

Helyszín Időpont

Törteli Tulipán Óvoda
2747 Törtel, Dózsa György út 19.
(régi Művelődési ház)

2021. április 20. 08:00-18:00 óra
2021. április 21.-23. 08:00-15:00 óra

A Törteli Tulipán Óvoda felvételi körzete: Törtel község közigazgatási területe.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

• A szülő (gondviselő) személyi igazolványa.
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
• A pontos lakcímet igazoló lakcímkártya.
• A gyermek TAJ kártyája.
• Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Szakértői Bizottság véleménye.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a beíratáshoz nem szükséges
személyesen megjelenni az intézményben.

A gyermek adatait eljuttathatják a helyszínként
megjelölt postaládába, illetve elektronikus úton is az email címünkre vezeto@tulipanovi.hu

A szükséges dokumentumokat elég a nevelési év megkezdésekor bemutatni.

Az intézmény az óvodai felvételről legkésőbb 2021. június 18-ig írásban értesíti a szülőket.

Törtel, 2021. március 11.

Dr. Kolláth Ágnes s.k.
Törtel Község Önkormányzata Jegyzője